top of page

 

 

1.       Vispārīgie noteikumi:

 

1.1 Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) nosaka vispārīgos interneta veikala www.noorkuu.com (turpmāk tekstā – „Veikals”) lietošanas noteikumus.

1.2 Veikalā norādītās preces Pircējam pārdod M2AA OÜ, juridiskā adrese Noorkuu tn. 9-12, Tallinn, Estonia, reg. nr.: 14861488 (turpmāk tekstā – „Pārdevējs”).

1.3 Šie Noteikumi ir Pircējam un Pārdevējam saistošs juridisks dokuments un no Pircēja pasūtījuma un apmaksas brīža kļūst par pušu starpā noslēgtu Preču pirkšanas-pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1.4 Tiek pieņemts, ka Pircējs Preču pasūtīšanas brīdī ir iepazinies ar noteikumiem.

1.5 Pārdevējs patur tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, kuri ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

2.  Reģistrācija un personas datu apstrāde:

2.1   Pircējs, kurš vēlas izmantot Veikalu un iegādāties tajā pieejamās preces, izvēlētās Preces ieliek Iepirkumu grozā, spiež pogu „PIRKT” pēc tam, kad ir apstiprinājis, ka ir iepazinies ar noteikumiem, un ierakstījis personas datus (vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī izvēlējies piegādes veidu, iesniedz pasūtījumu tālākai izpildei (veic tālākās darbības, kas saistītas ar Preču apmaksu, kā norādīts Noteikumu 3.2. punktā).

2.2   Pircējs ir atbildīgs par pasūtījuma laikā sniegto datu precizitāti, patiesumu un pilnību. Ja mainās Pircēja sniegtie dati, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

2.3   Sniegdams savus datus, Pircējs dod Pārdevējam tiesības vākt, uzkrāt, strukturēt un apstrādāt šajos Noteikumos norādītos nolūkos visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši iesniedz, veicot Preču pasūtījumu Veikalā.

2.4   Pircēja sniegtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Igaunijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, kā arī citu personas datu apstrādi un aizsardzību reglamentējošu Igaunijas Republikas tiesību aktu prasībām.

2.5   Pircēju personas dati tiek izmantoti preču pārdošanas un piegādes nodrošināšanai, uzskaites dokumentu izrakstīšanai, pārmaksas un (vai) naudas atgriešanai par Pircēja atgrieztajām precēm, citu no pirkšanas-pārdošanas līguma izrietošu saistību izpildei.

2.6   Pircēja sniegtos personas datus izmanto tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, lai nodrošinātu Preču piegādi un (vai) citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus.

2.7   Pārdevējs statistikas nolūkos var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiek vākti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem var noteikt personas identitāti.

2.8. Pircēja personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā to pieļauj attiecīgie datu apstrādes nolūki. Ja dati vairs nav nepieciešami to apstrādes nolūkos un (vai) ir beidzies noteiktais datu glabāšanas termiņš, tie tiek iznīcināti.

 

3.       Preču cena, apmaksas kārtība:

3.1   Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kādas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.2   Pircējs par precēm norēķinās, izmantojot bankas tiešsaistes pakalpojumus, t. i., ar priekšapmaksu, izmantojot Pircēja tiešsaistes norēķinu sistēmu PAYSERA.

3.3   PVN faktūrrēķinu Pārdevējs izraksta un Pircējam izsniedz kopā ar Preču sūtījumu.

 

4.       Preču piegāde:

4.1   Veikala tirdzniecība tiek realizēta un preces tiek piegādātas visā Latvijā.

4.2   Preces tiek piegādātas šādos veidos: Omniva pakomāti, Latvijas pasts.

4.3   Par preču piegādi tiek piemēroti šāda maksa:

4.3.1. Omniva pakomātā: 2.80, EUR.
4.3.2. ar Latvijas pasta starpniecību 2.80

4.3.2. Bezmaksas piegāde pakomātā sākot no 70,00 Eur


4.4   Preču piegādes termiņš:

4.4.1. nosūtot uz Omniva pakomātiem – 3-5 dienu laikā no Preču apmaksas veikšanas;

4.4.2. izmantojot Latvijas pastu – 5-6 dienu laikā no Preču apmaksas veikšanas.

 

4.5   Izvēloties piegādi uz Omniva up pakomātu, preces tiek piegādātas uz konkrētu Pircēja norādītu pakomātu. Prece jāizņem Omniva noteiktā preču uzglabāšanas perioda laikā.

4.6   Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, preces atkārtoti netiek nosūtītas (izņemot gadījumus, kad Pircējs veic papildu samaksu par atkārtotu preces nosūtīšanu), savukārt par preci veiktā priekšapmaksa tiek atgriezta, atskaitot preču piegādes izdevumus.

4.7   Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu un no Pārdevēja un/vai Omniva darbinieku neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes jautājumus.

 

4.8   Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu kavējumiem, ja prece Pircējam netiek piegādātas savlaicīgi vai vispār netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

 

5.       Līguma laušana. Preču apmaiņa un atgriešana:

5.1. Pircējam ir tiesības nenorādot iemeslu lauzt Veikalā noslēgto preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, informējot par to Pārdevēju rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, rakstot uz e-pastu: boutiquenoorkuu@gmail.com.

5.2. Ja ir iesniegts rakstisks iesniegums par līguma laušanu un aizpildīta preču atgriešanas veidlapa, Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atgriezt preci (ja tā ir piegādāta), nosūtot to uz Pārdevēja juridisko adresi. Preču atgriešanas/nosūtīšanas izmaksas apmaksā Pircējs.

5.3. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā Pircējam atgriež visu samaksāto naudu par Preču iegādi, par piegādi nauda netiek atgriezta. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircēja samaksāto naudu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumu, ka Preces ir nosūtītas Pārdevējam.

5.4. Noteikumu 5.1. punktā minēto iemeslu dēļ atgrieztajām Precēm ir jābūt nebojātām, ar saglabātu preces sākotnējo izskatu (nav noņemtas un bojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves utt.), ar saglabātām lietošanas īpašībām un nelietotām. Preces jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tika saņemtas. Obligāti jāiesniedz preces saņemšanas un citi dokumenti. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, ir bojāta, sajaukta vai neatbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt par preci samaksāto naudu. Ja veicot pasūtījumu jūs izvēlaties abus- gan garumu, gan aizdares metālu (sudrabs vai apzeltīts sudrabs), tad šāds pasūtījums tiek izgatavots individuāli un tam nav paredzēta atgriešana.

 

5.5. Pircējam, kurš ir saņēmis nekvalitatīvas preces  14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču piegādes/izņemšanas ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar lūgumu:

5.5.1. apmainīt pret analogu atbilstošas kvalitātes preci;

5.5.2. samazināt Preču iegādes cenu;

5.5.3. vienpusēji lauzt Līgumu un atgriezt par Precēm samaksāto naudu.

 

5.6. Noteikumu 5.5.1. punktā minētā gadījumā Pārdevējs sedz Preču atgriešanas un analogu preču piegādes izdevumus.

5.7. Noteikumu 5.5.3. punktā minētajā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircēja samaksāto naudu par Precēm, tostarp arī piegādes izmaksas, kā arī sedz Preču atgriešanas izdevumus.

5.8. Jebkurā gadījumā nauda Pircējam netiek atgriezta par tām Precēm, kuras acīmredzami ir tīši vai neuzmanības dēļ bojātas ūdens vai augstas temperatūras iedarbībā, ar asiem priekšmetiem u. tml., un Pircējs attiecīgos bojājumus nav konstatējis un fiksējis Noteikumu 4.9. punktā noteiktajā kārtībā.

 

5.9. Ja Pircējam tiek piegādātas preces, kuras tas nav pasūtījis, Pircējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā jāinformē par to Pārdevējs, kurš apņemas par saviem līdzekļiem tās apmainīt pret pasūtītajām Precēm.

5.10. Gadījumos, kad Pārdevējam krājumā nav pasūtīto Preču, tas Pircējam atgriež par Precēm samaksāto naudu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtīšanas dienas, attiecīgo informējot Pircēju par radušos situāciju.

 

6. Informācijas apmaiņa:

6.1. Pircējs visu ziņojumu un jautājumu sūtīšanai un citai saziņai izmanto e-pasta adresi boutiquenoorkuu@gmail.com vai telefona numuru +3725010373.

 

7. Nobeiguma noteikumi:

7.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, savukārt no tiem izrietošajām saistībām tiek piemērota Igaunijas Republikas likumdošana.

7.2. Zaudējumu rašanās gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus Igaunijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7.3. Visas nesaskaņas, kas radušās šo Noteikumu īstenošanas dēļ, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Igaunijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

bottom of page